Edictes

Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5273 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5051 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 4957 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4223 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial del projecte d'obra de refacció de la Muralla i de la solera del carrer amb pavimentació i arranjament de tots els serveis
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3868 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3128 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 del POUM i informes sectorials
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2346 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Suspensió de llicències pel període d'un any
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2333 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 183 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11316 AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024