Urbanisme

Modificació puntual del POUM


Modificació puntual núm. 3 del POUM


Modificació puntual núm. 6 del POUM


Conveni urbanístic derivat de la modificació puntual 5


Inventari de camins municipals de Cervià de Ter


Aprovació inicial de béns i drets afectats d’expropiació per destinar les finques ubicades a l’Avinguda Catalunya 45 i 47 a equipaments