Nota informativa sobre les llicències municipals d’obres

Benvolguts/des,

D’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, l’Ajuntament de Cervià de Ter ha decidit implantar el règim de comunicació prèvia on es pretén, fonamentalment, determinar aquelles obres que resten subjectes al règim de comunicació prèvia, incloent-hi les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i assolir una major eficàcia i una tramitació més ràpida mitjançant la concreció de la documentació que s’ha d’aportar i la reducció del termini per iniciar les obres.

Des de l’Ajuntament entenem que dur a terme obres i arreglar els desperfectes de les nostres propietats és essencial per a la millora dels habitatges i la imatge comuna del poble, amb l’objectiu d’aconseguir un progrés urbanístic i sostenible del municipi. Tanmateix, voldríem insistir en la necessitat de sol·licitar el permís i en el fet de no iniciar l’execució de les obres fins a disposar d’aquest de forma expressa.

La llicència o comunicació és un document que permet la realització de les obres amb totes les garanties per totes les parts, havent estudiat el projecte o document tècnic que exposa allò que es vol executar. El seu propòsit principal és verificar que el procés de construcció s’adequa a les regulacions urbanístiques establertes i es tracta d’una qüestió necessària per mantenir una coherència en l’ordenació urbanística i inclús estètica del nostre poble.

No sol·licitar la llicència o comunicació, i executar les obres sense aquesta autorització expressa, perjudica a tot el municipi tant a nivell econòmic, per l’aportació que suposa a través de l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres), com per la importància de l’urbanisme en el conjunt del territori des del punt de vista de criteris que s’han recollit en la normativa del POUM i del Pla Especial que hem de procurar preservar i respectar entre tots.

L’aportació econòmica que fem cadascun de nosaltres repercuteix als ingressos de l’Ajuntament i, en conseqüència, a la possibilitat del consistori de tenir una major despesa per mantenir els serveis públics i poder dur a terme les millores necessàries que necessita el poble.

Volem informar expressament que l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres (ICIO) és un fons important pels ens locals, que juntament amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre els vehicles de tracció mecànica, entre d’altres, representen la major part dels ingressos del pressupost municipal.

A dia d’avui, per part nostra s’intenten millorar els terminis de resposta de l’Ajuntament cap al ciutadà i hi ha el compromís de facilitar també els models necessaris per tal que aquesta relació administració-administrat sigui més fluida, especialment en matèria d’urbanisme. Fins ara se li havia de donar el mateix tracte a una obra major que a una petita reforma, cosa que alentia molt els procediments per a una simple reforma.

Entretant, i en la línia de l’anterior, es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament un document explicatiu dels supòsits en que generalment s’exigeix llicència d’obra major o bé, únicament comunicació prèvia, exposant les diferències de tramitació entre ambdós.

Tot plegat té l’objectiu de mirar pel bé comú de tots, fer complir la normativa urbanística a tothom i no crear situacions de desigualtat i injustes entre els cervianencs i cervianenques.